Workai wygrywa Nielsen Norman Group Intranet Design Annual 2023!

Zobacz case study

Pracownicy zdalni – jak ich zaangażować?

Trwa dyskusja na temat wielkiego powrotu do biur. Jednym z kluczowych argumentów, na który powołują się jego zwolennicy, jest niski stopień zaangażowania pracowników zdalnych. Badania pokazują jednak, że do utrzymania zaangażowania nie jest konieczna fizyczna obecność w organizacji w pełnym wymiarze czasu pracy. Co więc możesz zrobić, by pracownicy zdalni byli bardziej zaangażowani?  

Mimo że pracodawcy zmniejszają liczbę zdalnych stanowisk pracy (w Stanach Zjednoczonych skok z 5% na 60% w 2020, a następnie stopniowy spadek do 27% w 2023 roku[1]), ekonomiści nie mają wątpliwości, że pracownicy zdalni pozostaną z nami na zawsze. Za tą formą przemawia szereg korzyści dla pracowników (elastyczność, większa autonomia, oszczędność czasu, etc.) i pracodawców (mniejsze koszty pracy, dostęp do większej puli talentów na rynku pracy, wzrost zadowolenia pracowników, etc.), ale nie jest ona obarczona ryzykiem. 

Odkryj jak Workai wspiera zaangażowanie pracowników zdalnych- Zarezerwuj demo
pracownicy zdalni

Zaangażowanie pracowników zdalnych – wyzwania

Jednym z głównych zagrożeń, jakie pojawiają się w kontekście pracowników zdalnych, jest ograniczona możliwość wpływania na ich zaangażowanie. Z raportu Gallupa wynika, że pracownicy zdalni częściej tracą więź z misją lub celem organizacji, a tym samym odczuwają mniejsze poczucie przynależności do firmy. Pracodawcy podkreślają też trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji ze zdalnymi współpracownikami, zarówno na linii pracownik-manager, jak i pomiędzy współpracownikami. Wszystkie te elementy mogą negatywnie wpłynąć na zaangażowanie pracownika i obniżać jego produktywność. Są jednak rozwiązania, które skutecznie wspierają pracowników zdalnych.

Pracownicy zdalni – jak Workai wpływa na ich zaangażowanie?

W cyfrowym środowisku pracy wspieranie zaangażowania pracowników zdalnych wymaga nowego podejścia, a przede wszystkim właściwych narzędzi. Optymalnym rozwiązaniem jest wdrożenie platform do zarządzania cyfrowymi doświadczeniami pracowników (Digital Employee Experience – DEX), takimi jak Workai. Dzięki nim pracodawcy mogą oddziaływać na pracowników zdalnych na kilku poziomach. Jak działa Workai?  

Zarządzanie projektami i zadaniami

Workai to narzędzie, które wspiera pracowników w planowaniu oraz realizacji codziennych obowiązków. Moduł „Zadania” w aplikacji mobilnej porządkuje chaos informacyjny, jakiego można doświadczać pracując w całkowicie zdalnym, dynamicznym środowisku biznesowym. Opcja wyznaczania priorytetów, zsynchronizowana z innymi systemami wewnętrznymi, wpływa na poprawę efektywności, a tym samym zaangażowania. Zadania i terminy mogą zostać przypisane do osób, zespołów lub projektów, a pracownik zdalny i jego przełożony mogą śledzić ich status, zadawać pytania, wspierać kolegów czy wysyłać im ponaglenia.  

Komunikacja i współpraca zdalna 

Na skuteczną i efektywną komunikację w zdalnym środowisku pracy składa się co najmniej kilka elementów, w tym:  

  • utrzymanie stałego kontaktu z przełożonymi i członkami zespołu,  
  • łatwy dostęp do dokumentów, możliwość ich współdzielenia i szybka wyszukiwarka, 
  • dostęp do spersonalizowanych komunikatów firmowych w różnym formacie,  
  • możliwość szybkiej, obustronnej wymiany informacji, komentowanie, reagowanie czy zgłaszanie problemów. 

Workai integruje różne kanały komunikacji (intranet, fora, chaty, bazę danych), które ułatwiają pracownikom zdalnym integrację z kulturą organizacyjną, wspierając ich zaangażowanie. To także niezbędne narzędzie, aby reagować na bieżące potrzeby pracowników zdalnych i tworzyć dla nich bardziej przyjazną przestrzeń pracy. 

Analiza i raportowanie 

Trudno wspierać i budować zaangażowanie pracowników w jakimkolwiek miejscu pracy (zdalnym bądź stacjonarnym) bez śledzenia reakcji, nastrojów i potrzeb osób, które zatrudnia firma. Moduł analityczny Workai umożliwia szybkie generowanie raportów z wynikami ankiet i podaje wskaźniki zaangażowania, takie jak aktywność na platformie czy zasięg komunikatów. Dzięki temu można szybko zidentyfikować potencjalne źródła spadku zaangażowania i podjąć działania naprawcze, a także prognozować przyszłe tendencje w zakresie zaangażowania pracowników i efektywności działań. 

Workai pomaga stworzyć przyjazne, angażujące, bezpieczne i dopasowane do potrzeb środowisko pracy. Wykorzystując dane, algorytmy Workai pomagają zarządzać doświadczeniami pracowników zdalnych w całym cyklu zatrudnienia, dzięki czemu organizacja może z powodzeniem osiągać swoje cele strategiczne.  

[1] Źródło: https://www.cnbc.com/2023/03/03/the-future-of-remote-work-labor-experts-weigh-in.html [dostęp z 21.09]